Usage Statistics for www.oe8ydq.com

Summary Period: November 2014
Generated 01-Dec-2014 04:41 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 23214
Total Files 21297
Total Pages 21470
Total Visits 3483
Total KBytes 691914
Total Unique Sites 1156
Total Unique URLs 99
Total Unique Referrers 1248
Total Unique User Agents 888
. Avg Max
Hits per Hour 32 277
Hits per Day 773 1561
Files per Day 709 1512
Pages per Day 715 1496
Sites per Day 38 133
Visits per Day 116 221
KBytes per Day 23064 87311
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.74% 21297
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 8
Code 302 - Found 2.33% 542
Code 304 - Not Modified 0.29% 68
Code 404 - Not Found 5.59% 1297

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1091 4.70% 1025 4.81% 1026 4.78% 176 5.05% 81 7.01% 31627 4.57%
2 608 2.62% 533 2.50% 524 2.44% 93 2.67% 71 6.14% 11935 1.72%
3 842 3.63% 754 3.54% 783 3.65% 92 2.64% 78 6.75% 13298 1.92%
4 954 4.11% 904 4.24% 906 4.22% 95 2.73% 62 5.36% 22345 3.23%
5 975 4.20% 902 4.24% 911 4.24% 99 2.84% 68 5.88% 14387 2.08%
6 679 2.92% 612 2.87% 607 2.83% 84 2.41% 71 6.14% 20525 2.97%
7 1102 4.75% 1042 4.89% 1042 4.85% 81 2.33% 73 6.31% 31830 4.60%
8 553 2.38% 494 2.32% 509 2.37% 172 4.94% 96 8.30% 22550 3.26%
9 522 2.25% 470 2.21% 472 2.20% 144 4.13% 74 6.40% 18010 2.60%
10 511 2.20% 453 2.13% 458 2.13% 163 4.68% 79 6.83% 25270 3.65%
11 779 3.36% 689 3.24% 656 3.06% 156 4.48% 73 6.31% 34393 4.97%
12 1033 4.45% 982 4.61% 987 4.60% 109 3.13% 62 5.36% 12670 1.83%
13 502 2.16% 349 1.64% 385 1.79% 82 2.35% 72 6.23% 3832 0.55%
14 258 1.11% 200 0.94% 203 0.95% 75 2.15% 61 5.28% 3188 0.46%
15 831 3.58% 749 3.52% 759 3.54% 82 2.35% 62 5.36% 11979 1.73%
16 745 3.21% 680 3.19% 658 3.06% 101 2.90% 86 7.44% 12231 1.77%
17 596 2.57% 540 2.54% 551 2.57% 89 2.56% 59 5.10% 5827 0.84%
18 977 4.21% 875 4.11% 914 4.26% 88 2.53% 65 5.62% 11508 1.66%
19 553 2.38% 503 2.36% 494 2.30% 97 2.78% 61 5.28% 7401 1.07%
20 621 2.68% 585 2.75% 596 2.78% 89 2.56% 56 4.84% 9609 1.39%
21 690 2.97% 641 3.01% 654 3.05% 123 3.53% 55 4.76% 17602 2.54%
22 704 3.03% 638 3.00% 653 3.04% 130 3.73% 65 5.62% 20296 2.93%
23 509 2.19% 464 2.18% 464 2.16% 100 2.87% 56 4.84% 7178 1.04%
24 737 3.17% 668 3.14% 697 3.25% 99 2.84% 53 4.58% 15377 2.22%
25 624 2.69% 563 2.64% 566 2.64% 118 3.39% 57 4.93% 24997 3.61%
26 694 2.99% 650 3.05% 653 3.04% 112 3.22% 55 4.76% 26938 3.89%
27 1162 5.01% 1114 5.23% 1128 5.25% 163 4.68% 77 6.66% 64120 9.27%
28 1561 6.72% 1512 7.10% 1496 6.97% 221 6.35% 133 11.51% 87311 12.62%
29 1305 5.62% 1252 5.88% 1269 5.91% 180 5.17% 84 7.27% 70465 10.18%
30 496 2.14% 454 2.13% 449 2.09% 100 2.87% 70 6.06% 33213 4.80%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1042 4.49% 31 957 4.49% 31 948 4.42% 1098 32943 4.76%
1 30 917 3.95% 28 853 4.01% 28 867 4.04% 965 28950 4.18%
2 34 1029 4.43% 29 882 4.14% 31 944 4.40% 1049 31471 4.55%
3 27 838 3.61% 25 776 3.64% 26 784 3.65% 942 28265 4.08%
4 33 1010 4.35% 31 942 4.42% 31 944 4.40% 1184 35527 5.13%
5 26 796 3.43% 24 737 3.46% 24 746 3.47% 899 26979 3.90%
6 25 765 3.30% 23 709 3.33% 24 730 3.40% 776 23295 3.37%
7 30 908 3.91% 28 858 4.03% 28 863 4.02% 1000 30005 4.34%
8 29 888 3.83% 27 813 3.82% 27 823 3.83% 1057 31705 4.58%
9 39 1191 5.13% 36 1096 5.15% 36 1082 5.04% 967 29015 4.19%
10 42 1286 5.54% 39 1178 5.53% 39 1172 5.46% 1000 30010 4.34%
11 27 837 3.61% 24 749 3.52% 25 771 3.59% 693 20790 3.00%
12 32 981 4.23% 30 910 4.27% 29 898 4.18% 938 28140 4.07%
13 34 1026 4.42% 31 952 4.47% 30 926 4.31% 940 28192 4.07%
14 36 1092 4.70% 33 1008 4.73% 33 996 4.64% 1046 31394 4.54%
15 25 775 3.34% 23 690 3.24% 23 705 3.28% 698 20953 3.03%
16 26 802 3.45% 24 734 3.45% 25 752 3.50% 868 26042 3.76%
17 26 798 3.44% 24 740 3.47% 24 740 3.45% 942 28247 4.08%
18 25 772 3.33% 24 721 3.39% 24 724 3.37% 825 24748 3.58%
19 33 1017 4.38% 31 931 4.37% 30 922 4.29% 975 29257 4.23%
20 36 1088 4.69% 32 984 4.62% 33 1003 4.67% 909 27264 3.94%
21 35 1072 4.62% 33 998 4.69% 33 1000 4.66% 1065 31939 4.62%
22 36 1082 4.66% 33 1007 4.73% 33 995 4.63% 850 25490 3.68%
23 40 1202 5.18% 35 1072 5.03% 37 1135 5.29% 1376 41292 5.97%

Top 30 of 99 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11040 47.56% 109933 15.89% /stats/
2 4278 18.43% 4163 0.60% /
3 1732 7.46% 188138 27.19% /stats/usage_201311.html
4 1656 7.13% 179375 25.92% /stats/usage_201401.html
5 999 4.30% 110376 15.95% /stats/usage_201409.html
6 223 0.96% 23670 3.42% /stats/usage_201411.html
7 126 0.54% 18 0.00% /icons/blank.gif
8 126 0.54% 30 0.00% /icons/unknown.gif
9 125 0.54% 27 0.00% /icons/folder.gif
10 118 0.51% 12595 1.82% /stats/usage_201402.html
11 63 0.27% 6904 1.00% /stats/usage_201207.html
12 62 0.27% 16 0.00% /_.htaccess_pre_sperre
13 47 0.20% 1 0.00% /_.htaccess
14 44 0.19% 5058 0.73% /stats/usage_201410.html
15 37 0.16% 4120 0.60% /stats/usage_201206.html
16 34 0.15% 3599 0.52% /stats/usage_201404.html
17 32 0.14% 3476 0.50% /stats/usage_201403.html
18 31 0.13% 88 0.01% /stats/usage.png
19 28 0.12% 3053 0.44% /stats/usage_201406.html
20 27 0.12% 2869 0.41% /stats/usage_201407.html
21 25 0.11% 2517 0.36% /stats/usage_201307.html
22 25 0.11% 2740 0.40% /stats/usage_201405.html
23 24 0.10% 2494 0.36% /stats/usage_201305.html
24 23 0.10% 2525 0.36% /stats/usage_201210.html
25 23 0.10% 2422 0.35% /stats/usage_201308.html
26 22 0.09% 2441 0.35% /stats/usage_201310.html
27 21 0.09% 2294 0.33% /stats/usage_201312.html
28 20 0.09% 2225 0.32% /stats/usage_201408.html
29 18 0.08% 2070 0.30% /stats/usage_201208.html
30 16 0.07% 1549 0.22% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 99 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1732 7.46% 188138 27.19% /stats/usage_201311.html
2 1656 7.13% 179375 25.92% /stats/usage_201401.html
3 999 4.30% 110376 15.95% /stats/usage_201409.html
4 11040 47.56% 109933 15.89% /stats/
5 223 0.96% 23670 3.42% /stats/usage_201411.html
6 118 0.51% 12595 1.82% /stats/usage_201402.html
7 63 0.27% 6904 1.00% /stats/usage_201207.html
8 44 0.19% 5058 0.73% /stats/usage_201410.html
9 4278 18.43% 4163 0.60% /
10 37 0.16% 4120 0.60% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4278 18.43% 1572 48.58% /
2 11040 47.56% 372 11.50% /stats/
3 999 4.30% 357 11.03% /stats/usage_201409.html
4 1732 7.46% 316 9.77% /stats/usage_201311.html
5 223 0.96% 162 5.01% /stats/usage_201411.html
6 118 0.51% 63 1.95% /stats/usage_201402.html
7 63 0.27% 56 1.73% /stats/usage_201207.html
8 1656 7.13% 43 1.33% /stats/usage_201401.html
9 44 0.19% 33 1.02% /stats/usage_201410.html
10 37 0.16% 29 0.90% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4278 18.43% 1541 48.13% /
2 11040 47.56% 392 12.24% /stats/
3 999 4.30% 356 11.12% /stats/usage_201409.html
4 1732 7.46% 319 9.96% /stats/usage_201311.html
5 223 0.96% 168 5.25% /stats/usage_201411.html
6 118 0.51% 62 1.94% /stats/usage_201402.html
7 1656 7.13% 38 1.19% /stats/usage_201401.html
8 63 0.27% 33 1.03% /stats/usage_201207.html
9 44 0.19% 32 1.00% /stats/usage_201410.html
10 37 0.16% 30 0.94% /stats/usage_201206.html

Top 30 of 1248 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3276 14.11% - (Direct Request)
2 712 3.07% https://twitter.com/esif22
3 576 2.48% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 532 2.29% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 495 2.13% http://zerosmoke.kupistar.ru
6 480 2.07% http://cabrio24.blogspot.com
7 464 2.00% http://kognitariatwaw.pl
8 436 1.88% http://steroide-kaufen24.de
9 385 1.66% http://telesales158.blogspot.com
10 380 1.64% http://komfortmax-188.sellsale.ru
11 344 1.48% http://iphone-6.moykrest.ru
12 332 1.43% http://shop.spbdyet.ru/
13 320 1.38% http://cars454.blogspot.com
14 315 1.36% http://way-tow-car.blogspot.com
15 285 1.23% http://autowindsh.blogspot.com
16 244 1.05% http://e-anabolika365.de
17 235 1.01% http://teethwhiteningproductsreview.com
18 225 0.97% http://www.gorodservis.ru
19 225 0.97% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
20 220 0.95% https://putin.moykrest.ru
21 200 0.86% http://garmanj.blogspot.com
22 190 0.82% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
23 185 0.80% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
24 177 0.76% http://my-lib.net
25 165 0.71% http://blapaint.blogspot.com
26 156 0.67% http://incity.afdfloral.com/
27 147 0.63% https://www.google.com/search
28 141 0.61% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
29 140 0.60% http://darneo.a0001.net
30 128 0.55% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io

Top 20 of 146 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 1.36% http://carvibor.ru/retro-sauna-s-lesbuxami
2 1 0.68% http://b-gs.ru/delo-bylo-u-vracha
3 1 0.68% http://b-gs.ru/devushka-s-dildo-soset-ego-a-potom-laskaet-svoyu-vlazhnuyu-dyrochku
4 1 0.68% http://b-gs.ru/golaya-elektra-blu-reshila-polaskat-svoyu-shhel-bolshim-samotykom
5 1 0.68% http://b-gs.ru/krasivaya-devushka-v-anale-s-kapitanom-motorki
6 1 0.68% http://b-gs.ru/krasivaya-erotika-v-vannoj-ot-svetlovolosoj-goloj-razvratnicy
7 1 0.68% http://b-gs.ru/lesbiyanochka-drochit-rakom-i-lizhet-pisyu-podruzhke
8 1 0.68% http://b-gs.ru/porno-fisting-smotret-onlajn
9 1 0.68% http://b-gs.ru/smotret-porno-minet-onlajn-besplatno
10 1 0.68% http://b-gs.ru/tetka-na-rabote-reshila-polaskat-svoyu-zreluyu-pizdu
11 1 0.68% http://baseclimbing.ru/traxnul-zreluyu-suchku-v-rot
12 1 0.68% http://blogdark.ru/araby-s-bolshimi-xuyami-gej
13 1 0.68% http://blogdark.ru/molodenkie-lesbi-lizhut-popki
14 1 0.68% http://blogdark.ru/muzhiki-na-dache-iznasilovali-xozyajku
15 1 0.68% http://blogdark.ru/otec-i-doch
16 1 0.68% http://blogdark.ru/otymeli-do-poteri-soznaniya-vsej-tolpoj
17 1 0.68% http://blogdark.ru/rasplatilas-minetom-za-poezdku
18 1 0.68% http://blogdark.ru/zrelaya-marfusha-s-xaxalem-soblaznili-moloduxu
19 1 0.68% http://brunse.ru/pokazat-vse-retro-roliki-v-afrike-tri-muzhika-na-odnu-telku
20 1 0.68% http://brunse.ru/sosyot-u-lyubovnika-skrytaya-kamera

Top 15 of 888 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1633 7.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 1412 6.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 1084 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 835 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 822 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 819 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
7 812 3.50% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
8 808 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
9 806 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
10 804 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 803 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 794 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 794 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 793 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 783 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Country for November 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23214 100.00% 21299 100.01% 691914 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21