Usage Statistics for www.oe8ydq.com

Summary Period: December 2014
Generated 20-Feb-2016 03:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 7464
Total Files 6309
Total Pages 6271
Total Visits 1984
Total KBytes 384077
Total Unique Sites 863
Total Unique URLs 100
Total Unique Referrers 429
Total Unique User Agents 481
. Avg Max
Hits per Hour 16 128
Hits per Day 392 633
Files per Day 332 583
Pages per Day 330 563
Sites per Day 45 155
Visits per Day 104 203
KBytes per Day 20215 32834
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.53% 6309
Code 206 - Partial Content 0.31% 23
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 5
Code 302 - Found 3.89% 290
Code 304 - Not Modified 0.84% 63
Code 404 - Not Found 10.36% 773
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
13 433 5.80% 358 5.67% 373 5.95% 87 4.39% 69 8.00% 15419 4.01%
14 633 8.48% 544 8.62% 532 8.48% 95 4.79% 61 7.07% 24683 6.43%
15 197 2.64% 149 2.36% 150 2.39% 66 3.33% 55 6.37% 8806 2.29%
16 395 5.29% 341 5.40% 340 5.42% 76 3.83% 49 5.68% 28050 7.30%
17 466 6.24% 365 5.79% 415 6.62% 70 3.53% 66 7.65% 29234 7.61%
18 274 3.67% 239 3.79% 232 3.70% 89 4.49% 42 4.87% 17702 4.61%
19 314 4.21% 269 4.26% 275 4.39% 104 5.24% 61 7.07% 20215 5.26%
20 202 2.71% 160 2.54% 172 2.74% 72 3.63% 43 4.98% 7612 1.98%
21 203 2.72% 169 2.68% 169 2.69% 82 4.13% 48 5.56% 6133 1.60%
22 381 5.10% 330 5.23% 320 5.10% 84 4.23% 57 6.60% 24249 6.31%
23 375 5.02% 330 5.23% 321 5.12% 125 6.30% 48 5.56% 22289 5.80%
24 304 4.07% 263 4.17% 229 3.65% 81 4.08% 59 6.84% 16558 4.31%
25 229 3.07% 175 2.77% 187 2.98% 97 4.89% 76 8.81% 6243 1.63%
26 475 6.36% 313 4.96% 347 5.53% 120 6.05% 84 9.73% 16573 4.32%
27 500 6.70% 439 6.96% 411 6.55% 203 10.23% 155 17.96% 32834 8.55%
28 577 7.73% 530 8.40% 536 8.55% 173 8.72% 86 9.97% 30079 7.83%
29 629 8.43% 583 9.24% 563 8.98% 161 8.11% 90 10.43% 30079 7.83%
30 382 5.12% 344 5.45% 344 5.49% 104 5.24% 71 8.23% 21454 5.59%
31 495 6.63% 408 6.47% 355 5.66% 99 4.99% 55 6.37% 25865 6.73%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 299 4.01% 13 257 4.07% 13 258 4.11% 716 13600 3.54%
1 18 348 4.66% 16 309 4.90% 15 289 4.61% 967 18381 4.79%
2 12 236 3.16% 10 207 3.28% 11 214 3.41% 775 14733 3.84%
3 18 354 4.74% 14 282 4.47% 13 259 4.13% 752 14282 3.72%
4 15 292 3.91% 12 245 3.88% 14 271 4.32% 695 13206 3.44%
5 12 232 3.11% 10 200 3.17% 10 199 3.17% 618 11738 3.06%
6 14 283 3.79% 11 225 3.57% 12 239 3.81% 683 12979 3.38%
7 13 255 3.42% 11 215 3.41% 11 219 3.49% 769 14607 3.80%
8 19 374 5.01% 12 229 3.63% 13 265 4.23% 698 13254 3.45%
9 12 239 3.20% 11 215 3.41% 11 217 3.46% 669 12706 3.31%
10 13 260 3.48% 12 230 3.65% 12 234 3.73% 782 14854 3.87%
11 18 360 4.82% 15 285 4.52% 16 310 4.94% 901 17118 4.46%
12 18 342 4.58% 16 306 4.85% 15 291 4.64% 933 17723 4.61%
13 18 358 4.80% 17 334 5.29% 17 326 5.20% 1009 19177 4.99%
14 19 367 4.92% 16 319 5.06% 16 315 5.02% 1177 22355 5.82%
15 19 367 4.92% 17 331 5.25% 15 299 4.77% 1166 22159 5.77%
16 18 345 4.62% 14 282 4.47% 15 292 4.66% 843 16020 4.17%
17 23 437 5.85% 19 362 5.74% 18 345 5.50% 1205 22900 5.96%
18 14 284 3.80% 12 237 3.76% 12 241 3.84% 840 15969 4.16%
19 13 257 3.44% 11 224 3.55% 11 218 3.48% 763 14491 3.77%
20 13 247 3.31% 11 222 3.52% 11 226 3.60% 803 15258 3.97%
21 16 317 4.25% 14 268 4.25% 13 252 4.02% 849 16123 4.20%
22 16 305 4.09% 14 274 4.34% 12 237 3.78% 811 15409 4.01%
23 16 306 4.10% 13 251 3.98% 13 255 4.07% 791 15033 3.91%

Top 30 of 100 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1515 20.30% 1598 0.42% /
2 963 12.90% 104265 27.15% /stats/usage_201401.html
3 865 11.59% 8511 2.22% /stats/
4 774 10.37% 85516 22.27% /stats/usage_201409.html
5 704 9.43% 74714 19.45% /stats/usage_201412.html
6 299 4.01% 32479 8.46% /stats/usage_201311.html
7 203 2.72% 23207 6.04% /stats/usage_201411.html
8 150 2.01% 17244 4.49% /stats/usage_201410.html
9 97 1.30% 21 0.01% /icons/folder.gif
10 97 1.30% 23 0.01% /icons/unknown.gif
11 96 1.29% 13 0.00% /icons/blank.gif
12 63 0.84% 6724 1.75% /stats/usage_201402.html
13 60 0.80% 12 0.00% /_.htaccess_pre_sperre
14 37 0.50% 0 0.00% /_.htaccess
15 22 0.29% 62 0.02% /stats/usage.png
16 16 0.21% 1831 0.48% /stats/usage_201206.html
17 16 0.21% 1775 0.46% /stats/usage_201310.html
18 15 0.20% 1644 0.43% /stats/usage_201405.html
19 14 0.19% 1431 0.37% /stats/usage_201308.html
20 14 0.19% 1545 0.40% /stats/usage_201407.html
21 13 0.17% 1495 0.39% /stats/usage_201208.html
22 13 0.17% 1204 0.31% /stats/usage_201307.html
23 12 0.16% 1266 0.33% /stats/usage_201207.html
24 12 0.16% 994 0.26% /stats/usage_201303.html
25 12 0.16% 1308 0.34% /stats/usage_201406.html
26 11 0.15% 1176 0.31% /stats/usage_201301.html
27 11 0.15% 1142 0.30% /stats/usage_201302.html
28 11 0.15% 968 0.25% /stats/usage_201304.html
29 11 0.15% 1193 0.31% /stats/usage_201305.html
30 10 0.13% 1141 0.30% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 100 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 963 12.90% 104265 27.15% /stats/usage_201401.html
2 774 10.37% 85516 22.27% /stats/usage_201409.html
3 704 9.43% 74714 19.45% /stats/usage_201412.html
4 299 4.01% 32479 8.46% /stats/usage_201311.html
5 203 2.72% 23207 6.04% /stats/usage_201411.html
6 150 2.01% 17244 4.49% /stats/usage_201410.html
7 865 11.59% 8511 2.22% /stats/
8 63 0.84% 6724 1.75% /stats/usage_201402.html
9 16 0.21% 1831 0.48% /stats/usage_201206.html
10 16 0.21% 1775 0.46% /stats/usage_201310.html

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1515 20.30% 934 49.50% /
2 963 12.90% 200 10.60% /stats/usage_201401.html
3 704 9.43% 171 9.06% /stats/usage_201412.html
4 865 11.59% 161 8.53% /stats/
5 774 10.37% 126 6.68% /stats/usage_201409.html
6 299 4.01% 79 4.19% /stats/usage_201311.html
7 203 2.72% 55 2.91% /stats/usage_201411.html
8 63 0.84% 38 2.01% /stats/usage_201402.html
9 150 2.01% 12 0.64% /stats/usage_201410.html
10 16 0.21% 11 0.58% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1515 20.30% 908 48.17% /
2 963 12.90% 201 10.66% /stats/usage_201401.html
3 704 9.43% 177 9.39% /stats/usage_201412.html
4 865 11.59% 172 9.12% /stats/
5 774 10.37% 126 6.68% /stats/usage_201409.html
6 299 4.01% 78 4.14% /stats/usage_201311.html
7 203 2.72% 55 2.92% /stats/usage_201411.html
8 63 0.84% 38 2.02% /stats/usage_201402.html
9 150 2.01% 12 0.64% /stats/usage_201410.html
10 16 0.21% 11 0.58% /stats/usage_201206.html

Top 30 of 429 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2094 28.05% - (Direct Request)
2 260 3.48% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
3 240 3.22% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
4 240 3.22% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
5 222 2.97% http://www.xolodremont.ru/
6 201 2.69% http://www.gorodservis.ru
7 200 2.68% http://gravatar.com/beabathiparcyre
8 180 2.41% http://zesei.info/buy-clomid-online/
9 132 1.77% http://propecia5.webnode.se
10 115 1.54% http://dressirovkacobak.ru
11 102 1.37% https://www.google.com/search
12 75 1.00% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
13 72 0.96% http://mobi-wery.eu/
14 69 0.92% http://fr.newjornal.ru
15 69 0.92% http://textadsearch.com
16 66 0.88% http://amgasprombank.ru
17 66 0.88% http://de.newjornal.ru
18 66 0.88% http://shanti-ts.ru
19 56 0.75% http://medfordorthodontics.com
20 52 0.70% http://buttons-for-website.com
21 52 0.70% http://forskolin.paydayshop.biz/
22 51 0.68% http://slavexpo.ru
23 51 0.68% http://web-header.ru
24 51 0.68% http://zed-online.ru
25 48 0.64% http://37avto.ru
26 48 0.64% http://sadovod-faq.ru
27 46 0.62% http://thewriterseye.net/r-login.wordpress.com/remote-login.php
28 45 0.60% http://body-max.ru
29 45 0.60% http://cinema-mix.ru
30 45 0.60% http://semalt.semalt.com/crawler.php

Top 20 of 108 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 1.83% http://blogdark.ru/russkaya-machexa-soblaznila-syna-onlajn-besplatno
2 1 0.92% http://asadv.ru/
3 1 0.92% http://asadv.ru/skachat-besplatno-eroticheskie-porno-strasnye-na-telefon
4 1 0.92% http://asadv.ru/video-porno-ogromnyj-chlen-xalyava-besplatno
5 1 0.92% http://b7i.ru/dva-muzhika-dryuchat-na-krovati-goryachuyu-aziatochku-i-eyo-podruzhku
6 1 0.92% http://b7i.ru/gospozha-sidit-na-lice-raba-anilingus
7 1 0.92% http://b7i.ru/kak-v-shkole-ebut-uchilku
8 1 0.92% http://b7i.ru/parochka-sozrevshix-molodyx-kisok
9 1 0.92% http://b7i.ru/pyshnaya-soska-otsasyvaet-dvoim-srazu
10 1 0.92% http://b7i.ru/seksapilnaya-shlyuxa-podrabatyvaet-dengi-popoj
11 1 0.92% http://b7i.ru/shokolad-monro-monika-onlajn-porno
12 1 0.92% http://b7i.ru/tugie-piski-promax-porno-onlajn
13 1 0.92% http://b7i.ru/zhenskij-orgazm-porno-onlajn
14 1 0.92% http://b7i.ru/zhestkij-trax-pyanyx-spyashhix
15 1 0.92% http://blogdark.ru/ana-nasilna-sela-na-lico
16 1 0.92% http://blogdark.ru/domashnee-porevo-ya-i-moya-zhena
17 1 0.92% http://blogdark.ru/golye-devki-v-bane
18 1 0.92% http://blogdark.ru/incest-pyanye-mamashi-besplatno-iznasilovanie-skrytaya-kamera
19 1 0.92% http://blogdark.ru/iznosilovanie-predmetami-russkoe-porno
20 1 0.92% http://blogdark.ru/molodoj-paren-zharit-zreluyu-russkuyu-damu-smotret-besplatno

Top 15 of 481 Total User Agents
# Hits User Agent
1 330 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 270 3.62% Java/1.6.0_04
3 197 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 160 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 149 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 140 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 131 1.76% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
8 128 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 108 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
10 104 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 87 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 76 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 74 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 72 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 72 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7464 100.00% 6332 100.36% 384077 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21